Felhasználási feltételek

Jóapró Felhasználási feltételek

Utolsó módosítás: 2015. 02. 01.

A jelen Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: Felhasználási Feltételek) a Hirhatar LLC. (2800 Somerset Fort Lauderdale FL USA; a továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltetett apro.hirhatar.com, valamint partneroldalain elérhető online apróhirdetési oldal (a továbbiakban: apro.hirhatar.com) szolgáltatásainak (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybe vevője (Ön vagy Felhasználó) általi használatának feltételeit tartalmazza.

 1. Általános rendelkezések
 2. A jelen Felhasználási Feltételek szempontjából Felhasználónak minősül minden olyan 18. életévét betöltött, cselekvőképes magánszemély, vagy gazdálkodó szervezet, aki
  – az apro.hirhatar.com -ra hirdetését tölti fel,
  – a feltöltött hirdetésre ajánlatot tesz az apro.hirhatar.com -n keresztül.
 3. A Felhasználó a Szolgáltatás használatával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Felhasználási Feltételeket, egyben elfogadja az Üzemeltető, jelen Felhasználási Feltételek mellékletét képező Adatkezelési Tájékoztatóját. A Felhasználó köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni. Az Üzemeltető, amennyiben tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult a Felhasználó Szolgáltatáshoz való hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni.
 4. Az Üzemeltető fenntartja továbbá jogát bármely felhasználó kizárására, vagy bármely tartalom, információ törlésére, amely értelmezése szerint ellenkezik az apróhirdetési oldal rendeltetésszerű használatával vagy az apro.hirhatar.com szabályzatával ellentétesnek (rágalmazásnak, jogellenesnek, sértőnek vagy erkölcstelennek) minősül.
 5. A Szolgáltatás használatával a Felhasználó és az Üzemeltető között online szerződés jön létre az Ekrtv.1 5. § (4) bekezdésének megfelelően.
 6. Az Üzemeltető fenntartja jogát a jelen Felhasználási Feltételek egyoldalú módosítására. A módosításról az Üzemeltető rövid felhívás formájában tájékoztatja a Felhasználót. A felhívást apro.hirhatar.com erre a célra szolgáló felülete, esetlegesen hírlevél, vagy a felhasználónak, a felhasználói fiókban megadott e-mail címre küldött értesítés tartalmazhatja. A módosítást követően a Szolgáltatás használata a Felhasználási Feltételek módosításának elfogadását jelenti.
 7. A Felhasználó számára az Üzemeltető a hirdetés feltöltésekor önálló felhasználói fiókot hoz létre, amelyet a Felhasználó által megadott e-mail cím, mint egyedi azonosító azonosít. A felhasználói fiók elérhető:
  – a feltöltött hirdetés aktiválásáról az Üzemeltető által küldött e-mailben megadott aktiváló felületre való belépéssel, vagy
  – a Felhasználó által meghatározott, a felhasználói fiókot azonosító e-mail és jelszó megadásával.
  A felhasználói fiók törlésével a jelen Felhasználási Feltételekben szabályozott jogviszony megszűnik.
 8. Az Üzemeltető felelőssége

Az apro.hirhatar.com működtetését az Üzemeltető közvetítő szolgáltatóként, az Ekrtv. rendelkezései szerint végzi. Az Üzemeltető semmiféle felelősséget nem vállal az apro.hirhatar.com -n tett, nem tőle származó felhívásokkal, ajánlatokkal és az ezek alapján létrejött szerződésekkel vagy bármely szerződés létrejöttének elmaradásával, továbbá a Szolgáltatás hibájával vagy megszüntetésével kapcsolatban. Ezért az Üzemeltető, többek között, nem felel az apro.hirhatar.com -n meghirdetett termékek minőségéért, biztonságáért és jogszabályi megfelelőségéért és nem vállal kötelezettséget ezen termékek ellenőrzéséért. Nem felel továbbá a meghirdetett termékek/szolgáltatások valódiságáért, vagy azért, hogy a vevők ténylegesen meg tudják venni, az eladók pedig ténylegesen el tudják adni a termékeket, nem tudja biztosítani, hogy a felhasználók az egymás közötti tranzakciót végérvényesen be is tudják fejezni.

 1. Az Üzemeltető nem avatkozik bele a Felhasználók közötti jogvitákba, tranzakciókba, bármilyen vita kialakulásakor a Felhasználó mentesíti az Üzemeltetőt mindennemű igénytől, követeléstől és kártérítéstől.
 2. A Felhasználó által az apro.hirhatar.com -n közzé- vagy elérhetővé tett tartalmat az Üzemeltető jogosult, de nem köteles ellenőrizni és a közzétett információk által hivatkozott oldalakon vagy helyeken az Üzemeltető jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni. Az apro.hirhatar.com -n elérhető tartalmat szükség esetén a Felhasználó köteles archiválni.
 3. A Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett hirdetésért (tartalomért), ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.
 4. Az apro.hirhatar.com -n jogellenes tartalom (például harmadik személyek személyes vagy különleges adatai, hozzászólások, felhasználási engedély nélküli szerzői vagy jogi oltalom alá eső szellemi alkotások, különösen képek), harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat közvetlenül, vagy közvetett módon sértő (például bűncselekmény elkövetésére vonatkozó felhívás) felhívás nem helyezhető el.
 5. Amennyiben az apro.hirhatar.com -n a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalommal kapcsolatban harmadik személy, hatóság vagy bíróság igényt támaszt vagy eljárást indít, a Felhasználó az ilyen igényekkel vagy eljárásokkal kapcsolatban felmerülő valamennyi kiadást, költséget és kár megtérítését magára vállalja, továbbá vállalja azt is, hogy minden az Üzemeltető által megkövetelt intézkedést (például a visszaélésért vagy a jogsértésért felelősséget vállaló és az Üzemeltető érintetlenségét egyértelműen tartalmazó nyilvános vagy egyéb nyilatkozat megtétele) megtesz a jogsértésekkel és a visszaélésekkel kapcsolatban az Üzemeltető jóhírnevének megóvása érdekében (ideértve a jogsértés vagy a visszaélés az Üzemeltető nevével történő összefüggésbe hozatalának elkerülését és az Üzemeltetőnél az ilyen események következtében keletkező károk és kockázatok megelőzése és mérséklése érdekében tett intézkedéseket).
 6. Amennyiben az apro.hirhatar.com -n a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalom jogsértő, úgy az Üzemeltető az Ekrtv. (az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény) alapján jár el, és a jogsértő tartalmat eltávolíthatja, ha a jogosulttól erre megfelelő értesítést kap.

III. Tiltott/jogellenes hirdetések, korlátozások

 1. A feltöltött hirdetésben nem lehet olyan tartalom, amelyek közzétételét jogszabály kizárja, vagy korlátozza, illetve amely jogszabályba (magatartási, vagy etikai előírásokba) ütközik, jogellenes vagy jóerkölcsbe ütközik, vagy ilyen magatartásra vonatkozó felhívást tartalmaz, vagy arra buzdít. Az Üzemeltető dönthet úgy, hogy bizonyos termékek, szolgáltatások meghirdetését nem engedélyezi, még akkor sem, ha azok kereskedelme vagy végzése Magyarországon nem minősül tiltott tevékenységnek.Az apro.hirhatar.com -n kifejezetten tiltott az alábbi termékek/szolgáltatások hirdetése:
  – veszélyes vegyi anyag, különösen bármilyen tűz-vagy robbanásveszélyes anyag;
  – gyógyszer, kábítószer, tudatmódosító anyag, vagy bármely, hasonló hatású szer;
  – alkohol, kivéve minőségi, egyedi vagy különleges gyűjtői szeszes ital;
  – lopott, vagy egyéb módon bűncselekményből származó, vagy jogellenesen forgalomba hozott termék;
  – hamis, vagy hamisított termék (pl. olyan márkajelzéssel ellátott termék, amely félrevezetheti a vevőket a termék vagy szolgáltatás eredetét, mennyiségét, minőségét, összetevőit, teljesítményét, használhatóságát, javítását, karbantartását, vagy más fontos jellemzőjét illetően, valamint tilos az ilyen adatokra vonatkozó információk visszatartása is);
  – hamis márka- vagy eredetjelzés feltüntetését segítő termék;
  – olyan termék, amely önmagában, vagy a termék közzététele, hirdetése által bármilyen módon sérti valamely harmadik fél jogait, ideértve, nem kizárólagosan, a védjeggyel, szerzői joggal, szabadalommal, személyiségi vagy kegyeleti joggal való visszaélést;
  – szerzői jogvédelem alatt álló termék másolt, hamisított példánya, illetve minden olyan egyéb tevékenység, eszköz, szoftver, amely elősegíti vagy alkalmas a szerzői jog megsértésére;
  – emberi szerv, szövet;
  – az olyan eszköz, amely a zárszerkezetek illegális kinyitására vagy feltörésére szolgál (különösen: álkulcsok, mechanikus vagy elektromos elven működő zárnyitó szerkezet);
  – fegyver, lőszer, robbanószer, pirotechnikai anyagok, eszközök (tűzijáték), ilyen termékek alkatrésze, alkotórésze, valamint közbiztonságra különösen veszélyes eszköz, ide értve, többek között a fegyverviselési engedélyhez nem kötött eszközöket is:
a) az olyan szúró- vagy vágóeszköz, amely nem kifejezetten konyhai használatra készült, továbbá a dobócsillag, a rugóskés és a szúró-, vágóeszközt vagy testi sérülés okozására alkalmas egyéb tárgyat kilövő készülék (különösen: felajzott íj, számszeríj, francia kés, szigonypuska, parittya, csúzli);
b) a jellegzetesen ütés céljára használható és az ütés erejét, hatását növelő eszköz (különösen: ólmosbot, boxer);
c) a lánccal vagy egyéb hajlékony anyaggal összekapcsolt botok, nehezékek;
d) az olyan eszköz, melyből a szem és a nyálkahártyák, illetve a bőrfelület ingerlésével támadásra képtelen állapotot előidéző anyag permetezhető ki (gázspray, paprikaspray);
e) az olyan eszköz, amely az utánzás jellege és méretarányos kivitelezése miatt megtévesztésre alkalmas módon hasonlít a lőfegyverre (lőfegyverutánzat);
f) az olyan eszköz, amely elektromos feszültség útján védekezésre képtelen állapot előidézésére alkalmas (elektromos sokkoló);
g) működő, vagy működésképtelen muzeális értékű fegyver, lőszer, ezek tartozéka, vagy bármilyen alkotóeleme.
 1. – értékpapír vagy bármely más olyan pénzügyi eszköz, amellyel befektetést vagy pénzkihelyezést lehet eszközölni, kivéve olyan egyértelműen beazonosítható értékpapír mely már követelést nem testesít meg, és amely kifejezetten gyűjtési céllal kerül meghirdetésre;
  – hitelkártya, bankkártya, vagy bármely más, nem átruházható készpénz-helyettesítő fizetési eszköz (pl. üdülési csekk), kivéve olyan egyértelműen beazonosítható termék, eszköz, amely fizetési funkcióval nem rendelkezik, és kifejezetten gyűjtési céllal kerül meghirdetésre;
  – kitöltetlen garancia-levél, igazolvány, bizonyítvány és érvényesítő címke- vagy matrica;
  – bármely olyan termék vagy szöveg, amely gyűlöletkeltésre, fajüldözésre, idegengyűlöletre vagy nemzetek és nemzetiségek közötti konfliktusra adhat okot;
  – egy, vagy több személy megrágalmazására vagy egyébként személyiségi jogainak megsértésére alkalmas termék, szöveg;
  – katonai vagy egyéb szervezet valaha rendszeresített egyenruhája, ruházati kiegészítője, tartozéka;
  – önkényuralmi rendszerekhez köthető tárgy, relikvia;
  – vírus, trójai program vagy más károkozó elemeket tartalmazó szoftver;
  – aktiváló kód, CD-kulcs, az eredeti szoftvertől különválasztott regisztrációs szám;
  – TV vagy rádió előfizetéshez kapcsolódó dekóder kártya és ilyen adások illegális dekódolásához felhasználható eszköz;
  – olyan weboldalak, FTP szerverek, vagy az azokra vezető út megjelölése, amelyek veszélyes, illegális vagy nem birtokolható anyagok létrehozását vagy az ilyen anyagokhoz való hozzáférést elősegítő információkat tartalmaznak;
  – online szolgáltatáshoz hozzáférést biztosító felhasználónév, jelszó;
  – személyes adatokat vagy e-mail címeket tartalmazó listák, valamint közösségi oldalak, e-mail szolgáltatások igénybe vételére jogosító meghívók;
  – minden fogadással vagy egyéb szerencsejátékkal kapcsolatos rendszer vagy annak használatához kötődő segítség felajánlása;
  – dohánytermékek, ideértve a feldolgozott és feldolgozatlan termékeket is;
  – olyan termék, amellyel az eladó a hirdetés feltöltése pillanatában nem rendelkezik;
  – szexuális szolgáltatás, segédeszköz; erotikus munka; erotikus film.
 2. Az alábbi termékek/szolgáltatások meghirdetése esetén a következő, további feltételeknek kell teljesülniük:
# Termékfajta További feltételek A termékleírásnak tartalmaznia kell
1 Állatok Az adott fajt a Magyarországon hatályos jogszabályok szerint lehessen forgalomba hozni, és az eladónak garantálnia kell a biztonságos és humánus szállítási feltételeket (lehetőleg személyesen adja át).
2 Számítógépes fájlok (különös tekintettel: audio- és videofájlok, programfájlok, grafikai anyagok, forráskódok, weboldalak stb.) Az eladónak rendelkeznie kell a szerzőtől származó vagyoni jogokkal az adott fájl értékesítésére, terjesztésére vonatkozóan (ez legtöbbször akkor lehetséges, ha ő maga a szerző, vagy a kiadó). Az alábbi szövegű nyilatkozatot kell a termékleírásban megjeleníteni:
A hirdetés feladásával indításával kijelentem, hogy a meghirdetett termék értékesítési, terjesztési jogával rendelkezem.
3 Szerzői jogvédelem alatt álló termékek CD, DVD, videó- és hangkazetták, lemezek, szoftverek, illetve egyéb hang- és adathordozók Az alábbi szövegű nyilatkozatot kell a termékleírásban megjeleníteni:
A termék eredeti, nem másolt.
4 Alkoholtartalmú italok Ezeket a termékeket csak és kizárólag egyéb  kategóriában lehet meghirdetni.
5 Engedélyköteles termék A termékleírásban meg kell jeleníteni, hogy a termék értékesítése engedélyhez kötött és ilyen engedéllyel a felhasználó rendelkezik, valamint a termék megjelenítése nem ütközik jogszabályba, hatósági rendelkezésbe.
 1. Tiltott továbbá olyan hirdetést közzétenni, vagy arra való hivatkozást tenni, amely az Üzemeltető, vagy az Üzemeltető tulajdonosa (közvetett tulajdonosa) jóhírnevét, üzleti és gazdasági érdekeit, általános megítélését, így különösen termékeinek vagy szolgáltatásainak megítélését sértheti vagy veszélyezteti.
 2. Tiltott továbbá:
  – bármilyen olyan alkalmazás/megoldás használata, amellyel az, apro.hirhatar.com vagy a Szolgáltatás módosítása végezhető el, illetve, amely befolyásolhatja az, apro.hirhatar.com vagy a Szolgáltatásrendeltetésszerű működését,
  – olyan megoldás használata, amely a Szolgáltatás jogszabályokba ütköző módon történő felhasználását, vagy az apro.hirhatar.com üzemeltetését ellátó informatikai (hardver, illetve szoftver) környezet működését, elérhetőségét befolyásolja;
  – a Szolgáltatás jelen Felhasználási Feltételek rendelkezéseibe ütköző használata;
  – nem konkrét termék vagy szolgáltatás meghirdetése;
  – olyan hirdetés feltöltése, amely nem csak és kizárólag bejelentett, teljes vagy részmunkaidőben végezhető pozícióra vonatkozó állásajánlatot tartalmaz;
  – nem magyar nyelvű leírást tartalmazó hirdetések feltöltése;
  – a hirdetés leírásában e-mail cím vagy telefonszám közzététele – az elérhetőségeket a hirdetés feladásakor az erre a célra létrehozott mezőkben kell megadni;
  – olyan hirdetés feltöltése, amelyben Magyarország területén személyes átvételre nincs lehetőség;
  – ugyanazon tartalmú hirdetés ugyanazon felhasználó vagy különböző felhasználók általi több alkalommal történő feladása , amennyiben a hirdetések mindegyike aktív (nem törölt) hirdetés (kivéve az állás, illetve szolgáltatás kategóriákat). Ilyen esetben az időben később feladott hirdetés törlésre kerül az oldalról;
  – félrevezető ár megadása a hirdetés adatai között;
  – egy hirdetésen belül több olyan termék meghirdetése, amelyek nem ugyanabba a kategóriába tartoznak;
  – olyan hirdetés feltöltése, amely egyetlen célja, hogy különböző weboldalakra történő regisztrációra való felhívást tesz közzé;
  – olyan hirdetés feltöltése, amely csak internetről letöltött, katalógusképeket tartalmaz;
  – a hirdetés címében, leírásában és a csatolt képeken webcím, e-mail cím vagy telefonszám közzététele – az elérhetőségeket a hirdetés feladásakor az erre a célra létrehozott mezőkben kell megadni;
  – ugyanazon felhasználó által ugyanazon, vagy az általa már feladott hirdetéssel tartalmát, formáját és a felhasználó által megadott adatokat tekintve nagyrészt megegyező hirdetés feladása 7 napos időköznél gyakrabban. Nem képez kivételt ez alól az az eset sem, amikor a felhasználó az időben általa korábban feladott hirdetést az időben későbbi hirdetés feladása előtt törli az oldalról. Az egyezést zárt elektronikus rendszer figyeli és érzékeli, és a fentebb meghatározott egyezés esetén az adott hirdetést automatikusan törli.
  – minden olyan tevékenység, amely általában sérti harmadik személyek, vagy az Üzemeltető jogát és gazdasági érdekeit.
 3. Az egyes kategóriákban feladott hirdetésekkel kapcsolatos elvárások:
  – ingatlan kategória: a felhasználó köteles az ingatlan értékének megfelelő árat feltüntetni. A valótlan árral szereplő (pl. 1 Ft-os vagy ingyenes megjelölésű) ingatlanhirdetéseket az üzemeltető jogosult törölni. Ha a hirdetést gazdálkodó szervezet teszi közzé, az nem jeleníthető meg természetes személytől származó hirdetésnek. Az Üzemeltető jogosult az így feltöltött hirdetést a megfelelő besorolás alá áthelyezni. A nem magyarországi elhelyezkedésű ingatlanhirdetést az Üzemeltető jogosult törölni.
  – szolgáltatás kategória: kizárólag valós tartalmú szolgáltatások hirdethetőek meg. Az erotikus, szexuális jellegű masszázs szolgáltatások meghirdetése tiltott. Továbbá tiltott az erotikus jellegű fotók közzététele. Szerzői jogot sértő szolgáltatás meghirdetése tilos.
  – állás kategória: kizárólag bejelentett, teljes vagy részmunkaidőben végezhető pozícióra vonatkozó állásajánlatot lehet feltölteni. A hirdetés leírásának tartalmaznia kell a betöltendő munkakör megnevezését, leírását. Tilos a más weboldalakat népszerűsítő, illetve megtévesztő távmunkaajánlatokat tartalmazó hirdetések, internetes, MLM, erotikus jellegű és a nem konkrét leírással ellátott munkalehetőségek feltöltése. Külföldi állások alkategóriában az Üzemeltető a hirdetést akkor teszi közzé, ha a Felhasználó által megadott e-mail cím nem e-mail szolgáltató által biztosított domain-t tartalmaz.
  – műszaki cikk, elektronika kategória: tilos a hamisított (nem engedélyezett klón, replika) termék meghirdetése, valamint tilos az ilyen információk visszatartása is. Hibás termék esetén a problémát a hirdetés leírásának egyértelműen tartalmaznia kell. A hirdetéshez feltöltött kép nem lehet internetről letöltött vagy katalógusból származó fotó, valamint mindig a meghirdetett termék valós állapotát kell mutatnia.
  – otthon, kert kategória: tiltott a gyógyszer, kábítószer, tudatmódosító anyag vagy bármely, hasonló hatású szer, továbbá mindennemű szexuális segédeszköz, pornográf termék meghirdetése.
  – divat, ruha kategória: kizárólag eredeti márkajelzésű termékek meghirdetése lehetséges. Hamis márkajelzésű ruhák, cipők meghirdetése nem engedélyezett.
  – háziállat kategória: biztosítani kell az állatok magyarországi átvételét.
 4. A fentiek szerint nem megfelelőnek minősülő tartalom esetén az Üzemeltető jogosult a Szolgáltatás nyújtását visszautasítani, vagy egyoldalúan, a Felhasználó előzetes figyelmeztetése nélkül eltávolítani a feltöltött hirdetést (tartalmat), illetve a Felhasználó hozzáférését korlátozni.
 5. A Felhasználó a Szolgáltatást jogszerűen és a mindenkor hatályos jogszabályok betartásával köteles használni. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatást a jelen Felhasználási Feltételek rendelkezéseibe, jogszabályba ütközően, vagy tisztességtelen célokra használja, az Üzemeltető jogosult minden tőle telhető és elvárható intézkedést megtenni a Felhasználó elleni szankciók érvényesítése, felelősségre vonása érdekében. Az Üzemeltető a vonatkozó és mindenkor hatályos jogszabályi keretek között működik együtt a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében.
 6. A Felhasználók által az apro.hirhatar.com -ra feltöltött hirdetést (tartalmat) az Üzemeltető előzetesen, vagy feltöltést követően, utólag is ellenőrizheti. A feltöltött hirdetést, ha nem megfelelő, eltávolíthatja. Ha egy hirdetés (tartalom) az Üzemeltető megítélése szerint nem megfelelő kategóriába került feltöltésre, az Üzemeltető, választása szerint a hirdetést (tartalmat) a megfelelőnek ítélt kategóriába helyezheti át, vagy eltávolíthatja.
 7. A Felhasználók egymás közötti üzenetváltásában elvárt a kölcsönös tisztelet. Amennyiben egy Felhasználó általa elküldött üzenetek hangneme nem megfelelő, tartalma sértő, uszító, az Üzemeltető jogosult a Felhasználó hozzáférését korlátozni.
 8. Az apro.hirhatar.com üzenetküldő rendszere csak és kizárólag a feladott hirdetésekkel kapcsolatos kommunikáció lebonyolítására szolgál. Az üzenetküldő rendszer nem használható nem releváns levelek, ajánlatok küldésére, illetve bármely olyan információ továbbítására, amely nem hozható összefüggésbe a feladott hirdetéssel, annak tartalmával. Amennyiben egy Felhasználó az apro.hirhatar.com üzenetküldő rendszerét ezzel ellentétes módon használja, az Üzemeltető jogosult a Felhasználó hozzáférését korlátozni.
 9. Kapcsolattartás

Az apro.hirhatar.com ügyfélszolgálata a Szolgáltatással kapcsolatos panaszokat, felhasználói megkereséseket elsősorban az e célra szolgáló online felületen fogadja. A fogyasztói panaszokat, felhasználói kérdéseket az ügyfélszolgálat írásban, a Felhasználó által megadott e-mail címre, zárt ügyfélszolgálati rendszerből küldött e-mail útján válaszolja meg. A fogyasztói panaszokat, felhasználói kérdéseket az Üzemeltető haladéktalanul, de legkésőbb a fogyasztói panaszok kezelésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések által megállapított határidő alatt vizsgálja ki és válaszolja meg.

 1. Személyes adatok védelme

A Felhasználó személyes adatainak bizalmas kezelése elsőrangú követelmény, ezért az Üzemeltető a Felhasználó személyes adatait csak az Adatkezelési Tájékoztatóban foglalt külső szervezeteknek adja át, hatóságok, bíróság részére csak a vonatkozó jogszabályi keretek között teszi hozzáférhetővé.

VII. Irányadó jog, felügyeleti szervek

Az Üzemeltető és Felhasználó közötti jogviszonyra a magyar jog irányadó. A felek esetleges jogvita esetén, hatáskörtől függően kikötik az Üzemeltető székhelye szerinti, hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét.

A Szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói panasszal a Felhasználó az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság, elektronikus hirdetésekkel kapcsolatosan a hírközlési hatóság eljárását kezdeményezheti.

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság elérhetősége: 1364 Bp., Pf. 144; fogyved_kmf_budapest@nfh.hu

A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatalának elérhetőségei: levélcím, 1525 Budapest, Pf., 75; info@nmhh.hu

VIII. Szerzői jogi rendelkezések

Az apro.hirhatar.com az Hirhatar LLC. szellemi terméke, egyben licencének tulajdonosa.

Az apro.hirhatar.com-n lévő valamennyi tartalom jog által védett! Az apro.hirhatar.com tartalma, mint adatbázison fennálló szerzői jog kizárólag az Üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulása alapján használható fel!

© Hirhatar LLC

Vélemény, hozzászólás?

@ 2015 Hirhatar - by Amerikai Hirhatár